Photo of The Sydney Skyline Taken From The Domain, Sydney, Australia

Sydney Skyline