Mao Mausoleum

Mao Zedong's Mausoleum in Tiananmen Square, Beijing, China